วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป้อมยาม ถึง ละหานลูกนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายข้างโรงเรียนตาเนินราษฎรวิทยา ถึง แยกถนน ๒๑๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดโนนคูณ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป้อมยาม ถึง บ้านนางจันทร์แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายโหล คุ้มตาเนิน ถึง ทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัญ ถึง บ้านนางเรณู จอมสันเทียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายตลุกน้ำโตนจากทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน สายทางรถไฟ ถึง คลองบง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างลงลูกรังสายบ้านโนนไร่ ถึง ดอนเป้า บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแดง ถึง โนนบุเขว้า พร้อมปรับเกรด บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง