วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายลำห้วยยางตอนกลาง ถึง หนองไข่เน่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากนานางยม ถึง นานางมินตรา หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากไร่นางพยุง ถึง นานางนาล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากไร่นายเหลือ หาญสันเทียะ ถึงไร่นางละเอียด เลาลาด หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายบัณฑิต ค้าโค้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังสายยุทธศาสตร์จากหนองขี้เหี้ย ถึง หนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างยกร่องพูนดิน จากบ้านนายสมใจ ถึง ถนนสายหนองเบ็น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนการเกษตรจากบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านโสกคร้อ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรสายลำห้วยยางตอนบน ถึง ดอนน้อย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (สายสามหลัก ถึง ทำนบพัฒนา ) บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง