วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเบา อินอ่อน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ธีรพลถึงบ้านนางเพิ่ม) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายโรงเรียนหนองแขมถึงบ้านนางนอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านปลัดถึงแยก อบต. ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
เหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๕๙๔ ชย.)
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง