วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนายทองหนัก คุ้มศีรษะ ถึง บ้านนายมณฑล นิโกธา หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายตลุกน้ำโตน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายโกรกกุลา ถึง รังงาม จุดบ้านพ่อทองสุข แตงทรัพย์ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเบ็น หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๘ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างดำเนินการฝังกลบบ่อขยะ ต.ตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายสามหลักถึงหนองตอ พร้อมปรับเกรดและลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองระกอถึงบ้านน้อยหนองแดง พร้อมปรับเกรดและลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างลงลูกรังจากสวนนางเรไร ถึง สวนนายสมหมาย พร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๙ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง