วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจากลำห้วยยางตอนกลางจากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ถึงบ้านหนองไข่เน่า บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการการเกษตร สายสามหลัก ถึง หนองกระทุ่มด้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่และพิธีการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดตกแต่งรถขบวนแห่กระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำศูนย์ บ้านโกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบุคลากรผู้สนับสนุนทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำศูนย์ อบต. ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง