วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหมู่บ้าน ถึง บ้ายนายอาจ อุสาห์งาน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองเม็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดถคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างเข้าเล่มและถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บฉ 7641 ชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง