วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองหนองปลากั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน ถึง โค้งบ้านนางแก้ว หวังล้อมกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างจัดจ้างเหมาถมขยะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เคื่อ่งปริ้นเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-58-0069 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างบริการบุคคลในการปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง