วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังคลองแม่ใหญ่ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายสมร เกสันเทียะ บ้านบึงสง่า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้งจากหน้า อบต.ตาเนิน ถึงหน้าบ้านนางมะลิ ปานสันเทียะ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำตลาดชุมชน บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นหางนกยูง) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสาธารณสุข วัคซีน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายโฮม ถึง สามแยกบ้านผู้ช่วยจิตตา ศรีวงษ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง