วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างห้องน้ำตลาดชุมชน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกซ้อม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาฝังกลบพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO สีขาว ทะเบียน กฉ-๖๒๖๗ ชย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการกลบฝังขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง