วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสาธารณสุข (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมเครื่องพ่นหมอกควัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ สาย-สายชลประทานถึงหนองเรียบ-สายชลประทานถึงบ้านน้อยหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวบึงถึงหนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง