วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อรายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-008 หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างทาสี ภายในอาคารสำนักงาน อบต.ตาเนิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเมืองพรม (ห้วยโกรกมะเค็ง) หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างรายงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง