หน้าหลัก
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก     วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน     เชิญชวน แต่งกายชุดไทย สำหรับวันศุกร์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ไทย      
 
 
 

 

 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอเนินสง่า...

จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอเนินสง่า...

จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า...

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ...

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) (LPA) ประจำปี 2563...

พิธีสักการะเจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอเนินสง่า ปี 2563...

 

 
 
26 มิ.ย. 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
25 มิ.ย. 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
18 มิ.ย. 2564 เชิญชวน แต่งกายชุดไทย สำหรับวันศุกร์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสัญลักษณ์...
15 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
9 มิ.ย. 2564 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี และชำระค่า...
25 พ.ค. 2564 บัตรประจำตัว คนพิการ มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
23 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล...
28 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหั...
28 เม.ย. 2560 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ...
27 ต.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7
27 ต.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9
1 มิ.ย. 2559 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคปซิลเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ...
2 มิ.ย. 2564 ทดสอบจดหมายข่าว
2 พ.ย. 2563 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีจากการออกข้อบ...
22 ก.ค. 2563 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และรับ...
Loading...
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนอบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
บริการประชาชน (E-service)
กองทุน สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 131770 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563