องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านคำนิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566


ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านคำนิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ คำนิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27