องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

            การประกอบอาชีพหลักของประชากรทั้งตำบล คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
  ธนาคาร
-
แห่ง
  โรงแรม
-
แห่ง
  ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย
6
แห่ง
  ปั๊มหลอด
13
แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม
-
แห่ง
  โรงสี
11
แห่ง