องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
กองช่าง

 

 
   นายบัณฑิต  เนียมชัยภูมิ  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  -ว่าง-  
  นายช่างโยธา  
 

 
นายอำนาจ  โพธิ์นอก นายมานพ  แก้วพลัย   นายวุฒิชัย  วิสุทธิสาย
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
          
    นางสาวพันธุ์ทิพา  ออสันเทียะ    
   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ