องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเนินสง่า ระยะห่างจากอำเภอเนินสง่า 2 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

 

  ทิศเหนือ จด ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
  ทิศใต้ จด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันออก จด ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันตก จด ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 
เนื้อที่
            เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลตาเนินมีประมาณ 35,747 ไร่ หรือประมาณ 57.003 ตารางกิโลเมตร
 
สภาพภูมิประเทศ
            สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลตาเนิน เป็นที่สูงทางด้านทิศใต้ ระดับความสูงประมาณ 230 เมตร และระหว่างกลางของตำบลระดับความสูงประมาณ 220 เมตร ลาดต่ำลงมาทางด้านทิศเหนือระดับความสูงประมาณ 200 เมตร และเป็นลูกคลื่นตอนตื้นสลับเพียงบางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ บึงละหานลูกนก อยู่ทางตอนเหนือของตำบลตาเนินไหลมาจากทางตอนใต้มาทางด้านทิศเหนือของตำบล และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย ตัดผ่านตอนกลางของตำบลในแนว ออก-ตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นดินปนทราย มีดินเหนียวเป็นบางส่วน พื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่ โดยดูลักษณะโครงสร้างของดิน และความสมบูรณ์ของดิน
 

การปกครอง

        มีหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
  หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน หมู่ที่ 8 บ้านโกรกกุลา  
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองข้าม หมู่ที่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา  
  หมู่ที่ 3 บ้านโน่นไร่ ชื่อ หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง  
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 11 บ้านบึงสง่า  
  หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์  
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 13 บ้าราชภูมิ  
  หมู่ที่ 7 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 บ้านเนินเพรช