องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“ การศึกษาเป็นเลิศ สาธารณูปโภคพร้อม  อาชีพมั่นคง ดำรงวัฒนา
ดำรงวัฒนธรรม     นำพาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 
        >> พันธกิจ
               องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้เร็วทันทีในขอบเขต และงบประมาณที่จำกัดจากหลายๆ ความต้องการ ซึ่งนอกจากจะให้บริการนอกอำนาจหน้าที่แล้ว ยังมีภารกิจมากมายหน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จะต้องรับมาดำเนินการ ถึงแม้จะเกินขีดความสามารถแต่สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินก็ต้องทำเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ บรรเทาทุกข์ พบแต่ความสุขสำเร็จสมหวังเป็นสุดยอดปรารถนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
               1. การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการผลิตจากเกษตรจะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพื่อประชาชนจะได้สะดวก ไม่ชะงักหรือติดขัด เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและคมนาคม
 
               2. การปรับปรุงและพัฒนาแสงสว่างทั่วหมู่บ้านที่จะเจริญเติบโตขยาย จะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพื่อจะได้ใช้เต็มพื้นที่ สำหับชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพและบริเวณที่เป็นจุดล่อแหล่มตามแหล่ง ต่างๆที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และทั่วถึงทั้งในชุมชนและทางคมนาคม
 
               3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น้ำอุปโภค – บริโภคที่สะอาด ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ขยายเขตทั้งประปาภูมิภาค ให้เพียงพอและทั่วถึง ก่อสร้างจัดหาภาชนะและซ่อมแซมให้ใช้การได้
 
               4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ และการขยายคู่สายโทรศัพท์ขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณติดตั้งขยายเขต และซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชากรได้มีใช้อย่างเพียงพอ
 
               5.การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ ของเกษตรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จัดอบรมอาชีพสนับสนุนงบประมาณและตลาดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมชุมชนให้ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการ
 
               6. การพัฒนาการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาบำรุง ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิต และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชนโดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
               7.การรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ การจัดตั้งกลุ่ม สหกรณ์ พลังมวลชน เยาวชน ให้เข็มแข็งและยั่งยืน คอยป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมให้รอดปลอดภัย
 
               8. ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย จัดตั้งกลุ่มขึ้นมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ
 
               9. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และการออกกำลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง แก่เยาวชน เพื่อจะได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
 
               10. สร้างและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก ก่อสร้าง ขุดลอก ซ่อมแซม เก็บกักน้ำเพื่อยามเกษตรยามขาดแคลน และนำน้ำจากต้นน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้พอเพียงและทั่วถึง
 
               11. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ำตามแหล่งน้ำที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าพื้นที่ การเกษตรชำรุดหรือเสียหายบ่อยๆ จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวรทนสภาพการระบายน้ำได้สะดวก สอดคล้องกับประมาณน้ำที่ไหลเข้า – ออก
 
               12. ปรับปรุงพื้นที่กี่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพดินเค็ม ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
               13. การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ของคนรุ่นเก่าให้ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นอาชีพ และรายได้
 
               14. การสร้างระบบการทำลายขยะ และปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณและให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความเป็นระเบียบของชุมชน
 
               15. ปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำในหมู่บ้านที่เกิดท่วมขังในฤดูฝนตก ก่อสร้างรางระบายน้ำหรือร่องระบายน้ำให้ทันต่อปริมาณน้ำใช้และน้ำฝน
 
               16. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ วัด สถานที่ราชการและที่ไร่นา สวน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ร่มรื่น รักษาภูมิทัศน์ รักษาความสมดุลของธรรมชาติ
 
               17. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้นประถม ให้ได้รับความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย สนับสนุนการศึกษา จัด กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการเรียน การสอน ตั้งแต่อนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวัน วัสดุ อุปกรณ์ การเรียน การศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
 
               18. จัดทำสวนพักผ่อนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กและประชาชนได้มาพบปะ และนันทนาการ
 
               19. จัดสร้างเวทีสาธารณะเพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวรของตำบลให้มาตรฐานและมีการใช้งานหลายๆ โอกาส
 
               20. จัดสร้างศูนย์กิจกรรมรวมตำบลให้ครบวงจร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมให้ครบทุกด้าน ของทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ทราบ และโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและบริการภูมิปัญญาที่จะสามารถสร้างรายได้
 
               21. จัดทำแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยปรับปรุง พัฒนาให้สามารถนำทรัพยากรณืที่มีอยู่ให้เป็นรายได้และเพิ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน
 
               22. ปรับปรุงการบริการให้แกประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถให้บริการหลายๆ ด้านภูมิทัศน์ทั้งนอกและในอาคารให้ดูเหมาะสม สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ