องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
สภา อบต.

นางวิไล สมพร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร.099-8185570
นางนิธิสา สิงห์จันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร.084-9590059
นายปณวัฒน์  ประกายเพชร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร.091-016-8466
นางสาววิชุดา ชนาวงค์
นายอัคราช โพยนอก
นายสมาน หงษ์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร.098-2720930
โทร.085-4951089
โทร.065-8381904
นายชาน ยางธิสาร
นายชื่น พาผล   
นายทรงศักดิ์ อมฤกษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร.084-8367917
โทร.097-2492389
โทร.062-9851586
นายอำนาจ สายบุตร

นางพรพรรณ แก่กลาง

นายพรชัย เปียกสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

โทร.086-1447537

โทร.096-2912524

โทร.094-5199408

นายธนชัย ไม้สันเทียะ

นายปฏิภาณ ชนะภัย

นางสาวกัญญา ศรีนอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร.092-4421732
โทร.097-3420641
โทร.089-4405742