องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]41
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.พ. 2566 ]55
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ก.พ. 2566 ]49
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2566 ]50
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2566 ]55
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.พ. 2566 ]47
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 8 ก.พ. 2566 ]49
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 8 ก.พ. 2566 ]52
9 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]140
10 รายงานผล 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]242
11 ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2564 ]232
12 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 มี.ค. 2564 ]257
13 มาตรการเผยแพร่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2564 ]230
14 มาตรการส่วนได้ส่วนเสีย [ 8 มี.ค. 2564 ]235
15 มาตรการรับสินบน [ 8 มี.ค. 2564 ]235
16 มาตรการร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]228
17 มาตรการจิตสำนึก [ 8 มี.ค. 2564 ]231
18 มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]239
19 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]237