องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น [ 11 เม.ย. 2565 ]98
2 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 8 เม.ย. 2565 ]104
3 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]98
4 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ [ 4 เม.ย. 2565 ]102
5 การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]108
6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]106
7 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินใสสะอาด" [ 11 มี.ค. 2565 ]100
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]108
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และสิธีการค้ดเลือกพนักงานตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]98
10 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ก.พ. 2565 ]142
11 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 มิ.ย. 2562 ]173