องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]86
2 รายงานผล 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]143
3 ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2564 ]136
4 มาตรการส่วนได้ส่วนเสีย [ 8 มี.ค. 2564 ]209
5 มาตรการเผยแพร่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2564 ]143
6 มาตรการรับสินบน [ 8 มี.ค. 2564 ]148
7 มาตรการร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]140
8 มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]136
9 มาตรการจิตสำนึก [ 12 ม.ค. 2564 ]147
10 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 12 ม.ค. 2564 ]65
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 12 ม.ค. 2564 ]66
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ม.ค. 2564 ]69
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 12 ม.ค. 2564 ]67
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 มิ.ย. 2562 ]145