องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสถายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]8
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]105
3 รายงานผล 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]161
4 ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2564 ]152
5 มาตรการส่วนได้ส่วนเสีย [ 8 มี.ค. 2564 ]229
6 มาตรการเผยแพร่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2564 ]161
7 มาตรการรับสินบน [ 8 มี.ค. 2564 ]165
8 มาตรการร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]159
9 มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]156
10 มาตรการจิตสำนึก [ 12 ม.ค. 2564 ]163
11 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 12 ม.ค. 2564 ]83
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 12 ม.ค. 2564 ]84
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ม.ค. 2564 ]85
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 12 ม.ค. 2564 ]86
15 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 มิ.ย. 2562 ]165