องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 มี.ค. 2565 ]155
2 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินใสสะอาด" [ 10 มี.ค. 2565 ]113
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 มี.ค. 2565 ]98
4 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 7 มี.ค. 2565 ]112
5 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2565 ]106
6 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 28 ก.พ. 2565 ]158
7 ประกาศ เรื่อง ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2565 ]123
8 คำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ [ 28 ก.พ. 2565 ]125
9 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2565 ]115
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.พ. 2565 ]122
11 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.พ. 2565 ]119
12 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน [ 23 ก.พ. 2565 ]106
13 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ก.พ. 2565 ]113
14 ประกาศ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้ม่สวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 22 ก.พ. 2565 ]113
15 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้มีผู้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 ก.พ. 2565 ]110
16 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 ก.พ. 2565 ]116
17 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]117
18 มอบหมายงานแต่ละส่วน [ 31 ธ.ค. 2562 ]223
19 รักษาราชการแทนนายก อบต [ 19 ก.ค. 2562 ]232
20 รักษาราชการแทนปลัด [ 19 ก.ค. 2562 ]191
 
หน้า 1|2